Seniorjob

Hvis du er ledig, betaler til efterlønsordningen, og der højst er fem år, til du når efterlønsalderen, kan du have ret til et seniorjob i din bopælskommune.

Det er en forudsætning for at få et seniorjob, at du fortsat er medlem af en a-kasse og betaler efterlønsbidrag, uanset om du ikke får udbetalt ydelser fra a-kassen.

Du skal søge kommunen om seniorjob

Du skal selv søge kommunen om et seniorjob. A-kassen skal ikke give kommunen besked om det.

Du skal sende sin ansøgning om et seniorjob, så den er modtaget i kommunen senest 2 måneder efter dagpengerettens udløb. Du kan tidligst søge om seniorjobbet 3 måneder før dagpengerettens udløb.

Ansøgning om ansættelse i seniorjob skal sendes til:

Herning Kommune, HR-afdelingen, Torvet 1, 7400 Herning

Du kan tidligst begynde i et seniorjob, når dagpengeretten er udløbet, og du skal senest begynde i jobbet 2 måneder efter dagpengerettens udløb.

Det er kommunen, som fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med den enkelte - bl.a. under hensyn til kvalifikationer og interesser. Løn- og ansættelsesvilkår skal være overenskomstmæssige eller tilsvarende for lignende arbejde.

Hvis seniorjobbet nedlægges, skal kommunen skaffe dig et nyt seniorjob, ligesom du har ret til kompensation fra kommunen, hvis et seniorjob ikke fremskaffes til tiden.

Rådighed og seniorjob

Når du er i seniorjob, har du præcis den samme pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, som hvis du var fuldt ledig. Det vil sige:

 • Du skal stå til rådighed for formidlet arbejde
 • Du skal stå tilmeldt Jobcentret og have et CV på Jobnet
 • Hvis du afslår et rimeligt, ordinært arbejde, som Jobcentret har formidlet, ophører seniorjobbet
 • Hvis du ikke kan gå på efterløn, fx hvis du melder dig ud af a-kassen eller undlader at betale efterlønsbidrag, ophører seniorjobbet
 • Du kan afskediges fra seniorjob efter de almindelige ansættelsesretlige regler, hvis du misligholder ansættelsesaftalen
 • Da der er tale om arbejde med tilskud fra det offentlige, tæller timerne ved seniorjob ikke med til at genoptjening af ny dagpengeret.

Fra seniorjob til efterløn

Seniorjob ophører, så snart efterlønsalderen indtræder og du skal på efterløn. Du skal selv sørge for at sende din ansøgning om efterløn til a-kassen. Ansøgningen skal være modtaget i a-kassen senest dagen før, du opnår retten til efterløn.

Hvem gælder seniorjobordningen for?

Hvis du er ledig, betaler til efterlønsordningen, og der højst er 5 år, til du når efterlønsalderen, kan du have ret til et seniorjob i din bopælskommune.

Hvordan får jeg tildelt et seniorjob?

Hvis du har ret til et seniorjob, vil din a-kasse cirka 3 måneder, før din dagpengeperiode udløber kontakte dig. A-kassen vil orientere dig om muligheden for at få et seniorjob.

Du skal herefter selv sende en ansøgning til kommunen, som senest skal være modtaget 2 måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber. Du kan tidligst sende ansøgningen 3 måneder før din dagpengeret er opbrugt. I ansøgningen til kommunen anmoder du om et seniorjob. Kommunen indkalder dig efterfølgende til en samtale. Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtalen med dig og tager så vidt muligt hensyn til dine kvalifikationer og interesser. Du bliver ansat på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår.

Betingelser for seniorjobbet

For at komme i betragtning til et seniorjob, skal du opfylde en række betingelser. Du skal:

 • være ledig
 • fortsat være medlem af en a-kasse
 • fortsat indbetale efterlønsbidrag
 • kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen
 • have opbrugt dagpengeretten, tidligst 5 år før du når efterlønsalderen.

Mens du er i et seniorjob, optjener du ikke ret til dagpenge. Du skal desuden stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis dit jobcenter henviser dig til et ordinært job.

Når du rammer efterlønsalderen og dermed har ret til efterløn, ophører dit seniorjob. Men dit seniorjob ophører tidligere, hvis du ikke længere vil kunne gå på efterløn, når du når efterlønsalderen, på grund af manglende indbetaling af medlemsbidrag eller efterlønsbidrag til din a-kasse, eller fordi du er udmeldt af a-kassen. Det samme gælder, hvis du vælger at hæve dit efterlønsbidrag, inden du når efterlønsalderen.

Endelig vil seniorjobbet ophøre, hvis du afslår et rimeligt arbejde, som jobcenteret henviser til.

Du kan også miste din ret til seniorjob, hvis du bliver afskediget som følge af, at du har misligholdt din ansættelsesaftale..

Hvis du vil klage

Du har mulighed for at klage over en række af kommunens afgørelser vedrørende seniorjob. Hvilke afgørelser du kan klage over, fremgår af Lov om seniorjob. Du skal klage senest 4 uger efter afgørelsen. Når du har klaget, skal kommunen genvurdere sin afgørelse. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. Afhængigt af hvad klagen og afgørelsen handler om, har kommunen enten 5 arbejdsdage eller 4 uger til at genvurdere afgørelsen, inden klagen videresendes til Ankestyrelsen.

Læs også

Lovgivning