Klagevejledning

Du kan klage over Jobcentrets afgørelser. Det gælder både, når der gives et tilbud om aktivering, som du ikke finder rimeligt, og når der gives afslag på et tilbud om aktivering, som du ønsker. Du kan også klage over, at du er blevet henvist til en anden aktør, der skal varetage beskæftigelsesindsatsen.

Det er muligt at klage over afslag; fx hvis du har søgt om uddannelse i tre år og fået bevilget et år.

Fra Jobcentret har meddelt dig afgørelsen, har du som hovedregel 4 uger til at klage. Klagen behandles i Beskæftigelsesankenævnet. Inden klagen behandles der, skal Jobcentret genvurdere, om der er grundlag for at give dig helt eller delvist ret i din klage. Kan de ikke give dig medhold i din klage, sendes din klage sammen med Jobcentrets begrundelse for afgørelsen og genvurdering videre til Beskæftigelsesankenævnet.
Er du dagpengemodtager, og drejer det sig om en klage over afgørelse om jobplan, tilbud, eller at du er henvist til en anden aktør, har Jobcentret 5 arbejdsdage til at genvurdere sagen, og Beskæftigelsesankenævnet skal behandle klagen inden for 4 uger fra modtagelse af klagen.

Det er også muligt at klage til Beskæftigelsesankenævnet over Jobcentrets sagsbehandling, hvis du ikke mener, at behandling af din sag har været i orden i forhold til regler om sagsbehandling, fx i forvaltningsloven.
Du skal sende din klage til det Jobcenter, som du er tilknyttet.

De vigtigste regler om klageadgang over Jobcentrets tilbud eller afslag på tilbud står i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 24 og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 3.

Du kan også klage over fx personalets optræden. Klagen sendes til borgmesteren i Herning Kommune.